Avtalevilkår for dashboard

AVTALE OM BRUK AV DASHBOARD TJENESTE FOR INNHENTING OG FREMSTILLING AV INFORMASJON

 

mellom

Oversikt Online AS, Org. Nr. 923 390 391 (Leverandør)

og

Deg som bruker (Kunden)

 

 

1              Tjenesten

Ved å ta i bruk Tjenesten, forplikter Leverandøren seg til å innhente informasjon fra tredjepartsystemet i henhold til tilbud, og fremstille dette i sanntid på ett samlet dashboard hvor du som Kunde har tilgang via brukernavn og passord.

For dashboard med Public Display System, leveres skjerm med ferdig installert programvare for visning av Kundens dashboard. Denne tjenesten er fjernstyrt av Leverandør.

Kundestøtte pr. epost og telefon, og 99 % garantert oppetid er inkludert i Tjenesten.

 

2              Eierskap og bruksrett

Denne avtalen gir Kunden en ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenesten, tilpasset sin bruker hvor informasjon fra tredjepartsystem vil fremvises.

Tjenesten som sådan er beskyttet av lover for opphavsrett, varemerker og andre lover i Norge, USA og andre land. Oversikt Online AS og dets rettighetshavere har eksklusive rettigheter til Oversikt Online AS-applikasjonen og Tjenesten. Du må ikke fjerne, endre eller skjule opphavsrettsmerker, varemerker, service-merker eller andre kunngjøringer av eiendomsrettigheter inkorporert i eller presentert sammen med Oversikt Online-applikasjonen eller Tjenesten.

 

3              Vederlag og betaling

Ved etablering av Tjenesten påløper det et etableringsgebyr pålydende kr. 3.490,- eks. mva. pr. dashboard som opprettes. Etableringsgebyr skal være betalt av Kunden før det kan gis tilgang til Tjenesten.

Den løpende kostnaden pr. dashboard er kr. 899,- eks. mva. Faktura for Tjenesten sendes forskuddsvis, og betales for 30 dager om gangen, fra Tjenesten er etablert og kunde har fått tilgang. For forsinket betaling gjelder ordinære regler for purregebyr og forsinkelsesrenter.

Dette inkluderer mulighet for å fjerne, legge til eller endre moduler, samt mulighet for å få tilsendt rapporter etter fast frekvens.

Rabatter gis iht. de til enhver tid gjeldende tilbud på våre nettsider, ved avtaleinngåelse.

 

4              Avtalens varighet

Avtaleperioden løper minimum 12 måneder fra Tjenesten tas i bruk. Dersom Tjenesten ikke er sagt opp av Kunden iht. denne avtale, senest 3 måneder før avtaleperioden utløper, fornyes avtaleperioden automatisk med ytterligere 12 mnd. hver gang.

 

5              Opprettelse av Tjenesten/dashboard

For å kunne bruke Tjenesten må du som Kunde kjøpe tjenesten via vårt bestillingskjema på vår nettside, dette bestillingsskjemaet er å anse som kontrakt mellom Oversikt Online AS og Kunden. I løpet av registreringsprosessen blir du bedt om å oppgi enkelte opplysninger til oss. Du samtykker i å oppgi nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i registreringsprosessen og å oppdatere slike opplysninger oppdaterte og fullstendige.

For å konfigurere Tjenesten etter Kundens ønsker, er det nødvendig med tilbakemelding vedrørende nøkkeltall som ønskes synlig i dashboardet. Det er også nødvendig med oppkobling mellom Tjenesten og tredjepartsnettsteder, hvor Kunden har innlogging med brukernavn og passord. Denne oppkoblingen kan gjøres ved å sende over slike innloggingsdetaljer, eller kan finne sted ved fjernstyring av datamaskin hvor Kunde selv legger inn informasjon. Ved eventuell to-trinns verifisering er Kunde ansvarlig for å ha slike verifiseringsmetoder (mobiltelefon, bankID, etc) tilgjengelig på tidspunktet som er avtalt for konfigurering.

Oversikt Online AS forbeholder seg retten til å midlertidig stanse eller avslutte Kontoen din dersom noen av opplysningene oppgitt i registreringsprosessen eller senere viser seg å være unøyaktige, ikke oppdaterte eller ufullstendige.

Du er selv ansvarlig for å sikre passordet ditt. Du samtykker i å aldri dele passordet med noen tredjepart, og tar fullt ansvar for alle aktiviteter og handlinger utført på kontoen din, uansett om du har autorisert slike aktiviteter og handlinger eller ikke. Du må umiddelbart varsle Oversikt Online AS om all uautorisert bruk av Kontoen din.

 

6              Tredjepartnettsteder

Tjenesten kan tillate deg å lenke til andre nettsteder eller ressurser på internett, og andre nettsteder og -ressurser kan inneholde lenker til Nettstedet. Disse andre nettstedene er ikke underlagt Oversikt Online AS sin kontroll, og du erkjenner at Oversikt Online AS ikke er ansvarlig for innholdet, funksjonene, nøyaktigheten, lovligheten, egnetheten eller noe annet aspekt ved slike nettsteder eller -ressurser. Inkluderingen av en slik lenke impliserer ingen støtteerklæring fra Oversikt Online AS eller noen assosiasjon med dets operatorer.

Videre erkjenner du og samtykker i at Oversikt Online AS ikke kan holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket av eller påstått forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til noe slikt Innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom noe slikt nettsted eller -ressurs.

 

7              Ansvarsbegrensninger

Dersom Tjenesten ikke fungerer i henhold til denne avtale, og dette ikke skyldes forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll, har Leverandøren både en rett og en plikt til for egen eller underleverandørers regning å rette verifiserte feil eller avvik ved Tjenesten.

Ved vellykket retting innen rimelig tid, kan Kunden ikke gjøre gjeldende noe krav på økonomisk eller annen kompensasjon som følge av feilen eller avviket.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap.

Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag siden inngåelse av avtalen eks. merverdiavgift.

 

8              Erstatning

Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget.

 

9              Overdragelse

Du kan ikke overdra eller overføre denne Avtalen, verken ved lovhjemmel eller på annen måte, uten å først få skriftlig samtykke fra Oversikt Online AS. Alle forsøk av deg på å overdra eller overføre denne Avtalen uten slikt samtykke vil være ugyldige. Oversikt Online AS kan overdra og overføre denne Avtalen, etter eget skjønn, uten begrensninger. Med forbehold om det overnevnte skal denne Avtalen forplikte og begunstige til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte overtakere.

 

10            Personvern

Bruken din av Tjenesten er regulert av Oversikt Online AS sin Personvernerklæring for Tjenesten, som er å anse som et vedlegg til denne avtalen.

 

11            Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

 

12            Lovvalg

Denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett.

 

13            Endringer

Leverandøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller avvikle Tjenesten og å endre denne Avtalen på ethvert tidspunkt med 14 dagers varsel. Endringer fra tredjepartstjenester koblet til Tjenesten, er utenfor Leverandørens kontroll, og Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere seg vedr. endringer i vilkår for nevnte tredjepartstjenester.

Hvis vi endrer Tjenesten eller denne Avtalen, offentliggjør vi endringene på Oversikt Online ASs nettsted (Nettstedet) eller varsler deg om endringen. Ved å fortsette å ha tilgang til eller å bruke Tjenesten etter at vi har offentliggjort en endring på Nettstedet eller gitt deg varsel om en endring, viser du at du godtar å bruke den endrede Tjenesten og/eller å være bundet av den endrede Avtalen. Hvis du ikke godtar den endrede Tjenesten eller Avtalen, er den eneste muligheten å slutte å bruke Tjenesten.

 

14            Tvister

Partene er enige om at tvister i forbindelse med oppfyllelsen av denne avtalen skal søkes bilagt ved forhandlinger. Om partene ikke blir enige og saken bringes inn for retten, skal Bergen tingrett være rett verneting.

 

*****

Denne avtalen er utferdiget i 2 originaleksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

Endringer av denne avtale kan kun skje ved enighet, og slik endringsavtale skal inngås skriftlig.